google-site-verification=tqyZ3VHK2ppgN1GkzQ9JO8nR1MAGlWasNVgMbEMbp6c
Home / BỀN VỮNG VỀ KINH TẾ / Chiến lược phát triển ngành quản lý đất đai Việt Nam

Chiến lược phát triển ngành quản lý đất đai Việt Nam

Chiến lược phát triển ngành quản lý đất đai – Xây dựng chiến lược phát triển ngành quản lý đất đai theo định hướng hiện đại hóa, kinh tế hóa và phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội bền vững

Đặt vấn đề

Chiến lược phát triển ngành quản lý đất đai – Đất đai là tài nguyên thiên nhiên, tài sản quốc gia vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là địa bàn phân bố các khu dân cư, xây dựng các cơ sở kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng. Đối với Việt Nam là một quốc gia đất chật người đông, dân số tăng nhanh, đang trong quá trình phát triển mạnh mẽ theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; được cảnh báo là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu thì việc quản lý chặt chẽ, sử dụng hợp lý và hiệu quả tài nguyên đất là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng.

Trong quá trình Đổi mới, ngành Quản lý đất đai đã đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, hiện nay tài nguyên đất đai vẫn chưa được quản lý, khai thác hợp lý; sử dụng còn lãng phí và kém hiệu quả; ở nhiều nơi đất đai bị suy thoái, ô nhiễm, phá hoại đến mức báo động; tranh chấp, khiếu nại về đất đai vẫn là vấn đề nóng của xã hội; đóng góp cho nền kinh tế quốc dân chưa tương xứng với tiềm năng của tài nguyên đất và hoạt động quản lý đất đai. Một trong những nguyên nhân chủyếu là hệ thống chính sách và pháp luật về đất đai chưa thực sự đồng bộ; chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội của cả nước, các ngành, các cấp, chưa kết hợp và lồng ghép có hiệu quả với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; hơn nữa chưa xác định được chiến lược phát triển ngành Quản lý đất đai.

Nhiệm vụ cấp thiết hiện nay là phải xây dựng “Chiến lược phát triển ngành Quản lý đất đai Việt Nam giai đoạn 2010 – 2020 và định hướng đến năm 2030” trên cơ sở kế thừa thành tựu đã đạt được, phù hợp với điều kiện nội lực và xu hướng quản lý đất đai tiên tiến, phù hợp nền kinh tế thị trường định

hướng xã hội chủ nghĩa, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh quá trình toàn cầu hóa đang diễn ra mạnh mẽ, khoa học – công nghệ phát triển vượt bậc và nước ta đã mở cửa hội nhập kinh tế thế giới.

chiến lược phát triển ngành quản lý đất đai

chiến lược phát triển ngành quản lý đất đai – Ảnh minh họa: Phattrienbenvung21.com

1.Quan điểm phát triển ngành Quản lý đất đai theo định hướng hiện đại hóa, kinh tế hóa và phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội bền vững Xây dựng Chiến lược phát triển ngành Quản lý đất đai cần chú trọng 3 quan điểm chính sau đây:

– Ngành Quản lý đất đai cần được phát triển theo hướng hiện đại hóa trên cơ sở xây dựng mô hình tổ chức tiến tiến và ứng dụng công nghệ hiện đại:

Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin, sự ra đời và hoàn thiện của các thiết bị công nghệ số đã làm thay đổi toàn diện phương thức quản lý đất đai từ điều tra, khảo sát thu thập thông tin tới xử lý số liệu, quản lý, vận hành và khai thác dữ liệu, xây dựng hệ thống hồ sơ đất đai; trao đổi, cung cấp thông tin cũng như thực hiện các giao dịch và thủ tục hành chính. Ứng dụng công nghệ hiện đại trong hoạt động quản lý đất đai là xu thế phổ biến trên thế giới, mang lại hiệu quả kinh tế – xã hội to lớn, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội. Tăng cường ứng dụng khoa học – công nghệ phải đi đôi với việc đổi mới mô hình tổ chức, đảm bảo cho mô hình tổ chức phải phù hợp với công nghệ mới, phát huy tối đa lợi thế của công nghệ để nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy.

–  Đẩy mạnh kinh tế hóa lĩnh vực quản lý đất đai để nâng tầm đóng góp của đất đai và ngành Quản lý đất đai cho phát triển kinh tế – xã hội:

Kinh tế hóa lĩnh vực quản lý đất đai có mục tiêu thúc đẩy ngành Quản lý đất đai phát triển nhanh và bền vững, đồng bộ với tiến trình phát triển thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nâng tầm đóng góp và vị thế của Ngành trong nền kinh tế quốc dân vì mục tiêu phát triển bền vững đất nước. Kinh tế hóa lĩnh vực quản lý đất đai phải được thể hiện trong việc thị trường hóa tài nguyên đất và cung cấp dịch vụ quản lý đất đai theo nguyên tắc người sửdụng đất hưởng lợi từ tài nguyên đất, được cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực quản lý đất đai phải trả tiền nhằm đảm bảo công bằng xã hội, tăng thu ngân sách, giảm gánh nặng ngân sách chi cho công tác quản lý. 

chiến lược phát triển ngành quản lý đất đai, chiến lược phát triển ngành quản lý đất đai

Nguyễn Mạnh Hiển – Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Download tài liệu

chiến lược phát triển ngành quản lý đất đai, chiến lược phát triển ngành quản lý đất đai

Check Also

Năng lượng vũ trụ là khởi nguồn của sự sống muôn loài

Năng lượng Vũ Trụ là gì ? Năng lượng vũ trụ là khởi nguồn của …

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.