google-site-verification=tqyZ3VHK2ppgN1GkzQ9JO8nR1MAGlWasNVgMbEMbp6c
Home / BỀN VỮNG VỀ KINH TẾ / Một số vấn đề về cải cách hành chính trong Luật Đất đai 2013

Một số vấn đề về cải cách hành chính trong Luật Đất đai 2013

Việc thực hiện cải cách hành chính trong lĩnh vực đất đai đã được thể hiện trong quá trình soạn thảo dự án Luật đất đai và trong Luật Đất đai 2003 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, cụ thể là:

1.Cải cách về thể chế, bộ máy tổ chức

Luật Đất đai đã quy định rõ hai chức năng của Nhà nước đối với đất đai:

Nhà nước thống nhất quản lý đất đai trong cả nước và Nhà nước là đại diện của chủ sở hữu đất đai (đất đai thuộc sở hữu toàn dân). Đây là cơ sở pháp lý quy định các nội dung của Luật Đất đai, trong đó có việc thể hiện cải cách hành chính trong lĩnh vực đất đai. Vai trò của Nhà nước được thể hiện theo 3 nhóm quan hệ đất đai:

Nhóm 1 về quản lý nhà nước về đất đai:

Đó là nhóm các quan hệ hành chính mà một bên là Nhà nước, thể hiện vai trò quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đất đai giống như quy định của Luật Đất đai 1993 trước đó và cũng tương tự như các quốc gia khác, không  phụ thuộc vào bản chất sở hữu đất đai (tư nhân, tập thể hoặc toàn dân, một hình thức sở hữu hay nhiều hình thức sở hữu). So với quy định của pháp luật giai đoạn trước và ngành luật khác thì Luật Đất đai 2003 có nhiều quy định cải cách hành chính:

1.1 – Phân cấp triệt để thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất cho địa phương:

So với quy định của Luật Đất đai 1993 thì Luật sửa đổi, bổsung một số điều của Luật Đất đai năm 2001 đã bỏ quy định thẩm quyền giao đất, cho thuê đất theo diện tích đất để Chính phủ phân cấp thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất cho Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện theo đối tượng sử dụng đất.

Luật Đất đai 2003 tiếp tục tiến thêm một bước nữa cải cách hành chính bằng việc bỏ quy định thẩm quyền giao đất, thu hồi đất của Chính phủ và phân cấp cho Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất được phân cấp triệt để cho Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện theo đối tượng sử dụng đất đồng thời với các quy định về trách nhiệm của chính quyền các cấp, vai trò giám sát của các đoàn thể, nhân dân, mở rộng tinh thần phát huy dân chủ cơ sở.

Cơ sở đảm bảo cho việc phân cấp mạnh thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất cho chính quyền cấp dưới trong Luật Đất đai là:

(1) Cấp trên quản lý chặt chẽ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (từ khâu lập, xét duyệt, điều chỉnh, công bố đến thực hiện);

(2) Kiện toàn bộ máy thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai theo hướng củng cố hệ thống cơ quan quản lý đất đai các cấp, hình thành mới hệ thống cơ quan văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất và tổ chức phát triển quỹ đất để gánh vác thay phần lớn công việc mang nặng tính dịch vụ công, tính kinh tế mà hệ thống cơ quan quản lý đất đai trước đó phải làm như quản lý hồ sơ địa chính gốc, chỉnh lý thống nhất hồ sơ địa chính, làm thủ tục khi người sử dụng đất thực hiện các quyền, bồi thường, giải phóng mặt bằng ngay sau khi quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được công bố…

(3) Công khai hóa việc giao đất, cho thuê đất qua cơ chế đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất; thông báo thu hồi đất trước khi ban hành quyết định thu hồi đất, khắc phục cơ bản tình trạng “xin – cho” về đất để Nhà nước điều tiết thị trường đất đai bằng công cụ tài chính đất đai.

Luật Đất đai 2013

Đinh Dũng Sỹ – Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Văn phòng Chính phủ

Nguyễn Xuân Trọng – Vụ Chính sách và pháp chế – Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tải bài viết này >>>

Luật Đất đai 2013, Luật Đất đai 2013, Luật Đất đai 2013, Luật Đất đai 2013, Luật Đất đai 2013, Luật Đất đai 2013

Check Also

Năng lượng vũ trụ là khởi nguồn của sự sống muôn loài

Năng lượng Vũ Trụ là gì ? Năng lượng vũ trụ là khởi nguồn của …

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.