google-site-verification=tqyZ3VHK2ppgN1GkzQ9JO8nR1MAGlWasNVgMbEMbp6c
Home / BỀN VỮNG VỀ XÃ HỘI

BỀN VỮNG VỀ XÃ HỘI

Tại sao cần phát triển văn hóa bền vững ?

Tại sao cần phát triển văn hóa bền vững ? Bởi vì “Văn hóa giữ một vị trí trung tâm, một vai trò điều tiết xã hội”. Hồ Chí Minh đã từng viết: “Vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích của cuộc sống, loài người mới sáng tạo và …

Read More »

Tổng quan giáo dục vì sự phát triển bền vững

Tổng quan giáo dục vì sự phát triển bền vững – Liên Hiệp Quốc đã công bố 2005 – 2015 là thập kỷ của nền giáo dục vì sự Phát triển bền vững (Education for Sustainable Development), gọi tắt là Giáo dục bền vững (GDBV) (Sustainability Education). GDBV được định …

Read More »

Tại sao cần phát triển du lịch bền vững ?

Tại sao cần phát triển du lịch bền vững là một chủ đề được thảo luận rất nhiều ở các hội nghị và diễn đàn lớn nhỏ trên toàn thế giới. Mục đích chính của phát triển bền vững là để 3 trụ cột của du lịch bền vững – …

Read More »

Nhiệm vụ phát triển văn hóa, con người Việt Nam

1- Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện Chăm lo xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, trọng tâm là bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đạo đức, lối sống và nhân cách. Tạo chuyển biến mạnh mẽ về …

Read More »

Chiến lược thực hiện giáo dục và PTBV

Chiến lược thực hiện giáo dục và PTBV được thể hiện trong việc định hướng, xây dựng tầm nhìn cũng như các vấn đề về xây dựng năng lực, liên kết hợp tác và các vấn đề khác. – Định hướng và xây dựng tầm nhìn: Xây dựng tầm nhìn …

Read More »

Quan điểm phát triển văn hóa, con người Việt Nam

1- Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển bền vững đất nước. Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội. 2- Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc …

Read More »

Tương tác xã hội và văn hóa bền vững

Các định nghĩa về tương tác xã hội và văn hóa và làm thế nào nó góp phần phát triển bền vững là một khía cạnh quan trọng của giáo dục và truyền thông đại chúng nhằm thúc đẩy ý tưởng rằng vốn văn hóa là quan trọng đối với …

Read More »

Văn hóa dân gian và vai trò của các nhà nghiên cứu

Nghiên cứu văn hóa, văn nghệ dân gian trước đây chủ yếu là nghiên cứu cơ bản, giới thiệu và sưu tầm các di sản văn hóa truyền thống. Nhưng hiện nay, với quan điểm phát triển bền vững thì văn hóa, văn nghệ dân gian nghiên cứu các vấn …

Read More »

Mục tiêu phát triển văn hóa, con người Việt Nam

Mục tiêu phát triển văn hóa chung Xây dựng, phát triển văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân – thiện – mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học. Văn hóa thực sự trở thành nền tảng …

Read More »

Khái niệm về du lịch bền vững

“Khái niệm về du lịch bền vững là việc đáp ứng các nhu cầu hiện tại của du khách và vùng dùng du lịch mà vẫn bảo đảm những khả năng đáp ứng nhu cầu cho các thế hệ tương lai”. Khái niệm về du lịch bền vững Du lịch …

Read More »

Sự tương tác giữa môi trường và văn hóa bền vững

Sự tương tác giữa văn hóa bền vững và môi trường là nhận thức về đa dạng văn hóa là một phần mạnh mẽ của các chuyển đổi mô hình, bằng chứng là lượt trong tình trạng dân số Pháp-Mỹ và bảo quản của các nhà máy ở Lewiston-Auburn trong …

Read More »

Văn hóa Tây Nguyên gắn với phát triển bền vững

Tây Nguyên là một trong 7 vùng văn hóa lớn của cả nước, một vùng đất đặc biệt bởi địa chính trị, địa sinh thái, địa kinh tế và đa dạng văn hóa tộc người. Nói đến văn hóa Tây Nguyên là phải kể đến các thành tố văn hóa …

Read More »

Top 10 quốc gia nghèo đói nhất thế giới

10. Guinea Guinée (phát âm /ˈɡɪni/, tên chính thức Cộng hòa Guinée tiếng Pháp: République de Guinée, Tiếng Việt: Cộng hòa Ghi-nê), là một đất nước nằm ở miền Tây Phi. Trước đây quốc gia này được biết với cái tên Guinée thuộc Pháp (Guinée française), đôi khi từ Guinée-Conakry …

Read More »

Dân số và quá trình đô thị hóa tại Việt Nam

1. Dân số và quá trình đô thị hóa – Bàn về dân số và quá trình đô thị hóa lúc này là đang chạm đúng ngón tay vào một trong những vấn đề phức tạp của thời đại chúng ta. Trước hết có thể kể tới tính phức tạp …

Read More »