google-site-verification=tqyZ3VHK2ppgN1GkzQ9JO8nR1MAGlWasNVgMbEMbp6c
Home / BỀN VỮNG VỀ KINH TẾ / NÔNG THÔN MỚI

NÔNG THÔN MỚI

Xây dựng nông thôn mới: một số vấn đề đặt ra

Xây dựng nông thôn mới – Chương trình xây dựng nông thôn mới là một chương trình trọng tâm của Nghị quyết số 26-NQ/TW, Nghị quyết toàn diện nhất về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn từ trước tới nay. Sau 5 năm thực hiện, diện mạo nhiều …

Read More »

Điểm dân cư – thực trạng và định hướng phát triển tại huyện Chí Linh – tỉnh Hải Dương

Situation and developmental orientation of residential area development SUMMARY Điểm dân cư – Chi Linh is a district in Hai Duong mountainous region and in Northern economic zone. In actually its residential areas disposing were not suitable for the target of industrialization and urbanization.Chi Linh developmential orientation of residential areas …

Read More »

Để nông dân là chủ thể của nông thôn mới

Nông thôn mới – Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) sau 5 năm triển khai đã tạo nên “sự thay da đổi thịt” cho nhiều vùng nông thôn… Dẫu vậy, so với mục tiêu phát triển chung, vẫn còn những vấn đề cần phải được mổ xẻ, rút …

Read More »