google-site-verification=tqyZ3VHK2ppgN1GkzQ9JO8nR1MAGlWasNVgMbEMbp6c
Home / STUDENTS CORNER / Annoucements

Annoucements

Thông báo về Đồ án Quy hoạch sử dụng đất

THÔNG BÁO ĐỒ ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT (Về thời gian hoàn thành và giao nộp sản phẩm Đồ án môn học) Môn học: Quy hoạch sử dụng đất cơ bản Thời lượng: 03 Tín chỉ Tỷ lệ % số điểm dành do đồ án: 30% A.Các nhóm thực …

Read More »