google-site-verification=tqyZ3VHK2ppgN1GkzQ9JO8nR1MAGlWasNVgMbEMbp6c

LUẬT ĐẤT ĐAI

Thanh tra xử lý vi phạm đất đai

Vi phạm đất đai – Nhà nước thống nhất quản lý đất đai bằng việc quy định các chế độ quản lý, sử dụng và thông qua hoạt động của cơ quan Nhà nước. Cho nên mỗi hành vi quản lý, sử dụng đất đều phải được quy định cụ …

Read More »

Thời hạn sử dụng đất nông nghiệp

Vấn đề thời hạn sử dụng đất, đặc biệt là đối với thời hạn sử dụng đất nông nghiệp luôn là vấn đề nóng bỏng, thời sự và được mọi ngành, mọi cấp và mọi công dân quan tâm, nhất là khi điều đó được quy định trong Luật đất …

Read More »

Chủ thể sử dụng đất nông nghiệp

Chủ thể sử dụng đất nông nghiệp 1.KHÁI NIỆM: Đất nông nghiệp là một loại đất chủ yếu trong vốn đất đai của Nhà nước. Tầm quan trọng đặc biệt của nó được xác định bởi phần lớn loại đất này đóng vai trò là tư liệu sản xuất chính …

Read More »

Xử lý vi phạm pháp luật đất đai

Xử lý vi phạm pháp luật đất đai 1.Khái niệm về vi phạm pháp luật đất đai Vi phạm pháp luật đất đai là hành vi (hành động hoặc không hành động) trái pháp luật và có lỗi do chủ thể có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện, …

Read More »

Khiếu nại đất đai

1.Khái niệm: Khiếu nại đất đai là việc công dân, tổ chức, hộ gia đình, cộng đồng dân cư theo quy định của pháp luật về khiếu nại đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính về đất …

Read More »

Giải quyết tranh chấp đất đai

1.Khái niệm tranh chấp đất đai: Giải quyết tranh chấp đất đai – Tranh chấp đất đai là tranh chấp về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất giữa hai hoặc nhiều bên trong quan hệ đất đai. 2.Các dạng tranh chấp đất đai Tranh chấp đất đai …

Read More »

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Việc phân bố đất đai vào các mục đích sử dụng là biện pháp quan trọng để thực hiện quyền sử dụng của Nhà nước đối với đất đai (một trong 3 quyền năng của quyền sở hữu Nhà nước về đất đai) …

Read More »

Bài giảng Pháp luật Đất đai Việt Nam

CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI 1.Khái niệm về Pháp luật đất đai 2.Các nguyên tắc cơ bản của Pháp luật đất đai CHƯƠNG II: QUAN HỆ PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI 1.Khái niệm quan hệ pháp luật đất đai 2.

Read More »

Khái niệm quản lý Nhà nước đối với đất đai

1.KHÁI NIỆM Các quan hệ đất đai là các quan hệ xã hội trong lĩnh vực kinh tế, bao gồm: Quan hệ về sở hữu đất đai, quan hệ về sử dụng đất đai, quan hệ về phân phối các sản phẩm do sử dụng đất mà có,… Cơ sở …

Read More »

Khái niệm quyền sử dụng đất

1.KHÁI NIỆM QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT: Là chủ sở hữu toàn bộ đất đai trên phạm vi cả nước, có đầy đủ các quyền sử dụng đất của một chủ sở hữu đó là quyền chiếm hữu, định đoạt và quyền sử dụng đất đai. Tuy nhiên trên thực tế …

Read More »

Chủ thể, khách thể quyền sử dụng đất

I.CHỦ THỂ SỬ DỤNG ĐẤT 1.Khái niệm Chủ thể sử dụng đất là các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tham gia trực tiếp vào quan hệ pháp luật đất đai (được Nhà nước giao đất, cho thuê đất…), có ý chí độc lập, có quyền và nghĩa vụ …

Read More »

Chế độ pháp lý đất nông nghiệp

1.KHÁI NIỆM Lịch sử 4000 năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta là lịch sử 4000 năm của nền văn minh lúa nước, lịch sử của 4000 năm hình thành các cụm, điểm dân cư ven các con sông, các khu vực thuận lợi cho sản xuất. …

Read More »

Chế độ pháp lý đất chưa sử dụng

Đất chưa sử dụng là loại đất chưa xác định được mục đích sử dụng, thời hạn sử dụng và chủ thể sử dụng. Đất chưa sử dụng thuộc vốn đất dự trữ của Nhà nước, là nguồn bổ sung cho đất nông nghiệp, lâm nghiệp, đất đô thị, đất …

Read More »

Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất

Luật Đất đai quy định Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất: Được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Hưởng thành quả lao động, kết quả đầu tư trên đất, vv.. 1.QUYỀN CHUNG CỦA CHẾ ĐỘ SỬ DỤNG ĐẤT: Pháp luật đất đai quy định người …

Read More »

Giá đất và nguồn thu ngân sách Nhà nước từ đất đai

GIÁ ĐẤT 1.Các trường hợp hình thành giá đất: -Do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định; -Do đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất; -Do người sử dụng đất thỏa thuận về giá đất với …

Read More »

Quyền sử dụng đất trong thị trường bất động sản

1.ĐẤT ĐƯỢC THAM GIA THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN: Đất được tham gia thị trường bất động sản bao gồm: -Đất mà Luật đất đai cho phép người sử dụng đất có một trong các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền …

Read More »

Chuyển quyền sử dụng đất đai – Những quy đinh chung

1.KHÁI NIỆM VỀ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI: Chuyển quyền sử dụng đất đai là việc xóa bỏ quyền sử dụng đất của chủ thể sử dụng và xác lập quyền sử dụng đất do được người khác theo quy định của pháp luật thông qua các hình thức …

Read More »

Chuyển quyền sử dụng đất

1.CHUYỂN ĐỔI QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT: Là phương thức đơn giản nhất của việc chuyển quyền sử dụng đất. Hành vi này chỉ bao hàm việc “đổi đất lấy đất” giữa các hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất để sử dụng nhằm mục đích chủ yếu …

Read More »

Vấn đề quỹ đất 5% ở xã

VẤN ĐỀ QUỸ ĐẤT 5% Ở XÃ, ĐẤT TRỒNG LÚA NƯỚC, ĐẤT DO TỔ CHỨC, NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI SỬ DỤNG 1.ĐỐI VỚI QUỸ ĐẤT 5% (ĐẤT DỰ PHÒNG CÔNG ÍCH): Bên cạnh việc Nhà nước quy định chặt chẽ …

Read More »

Quy định đối với các loại đất

1.CÁC QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI ĐẤT LÚA NƯỚC – Nhà nước có chính sách bảo vệ đất chuyên trồng lúa nước, hạn chế chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp. Trường hợp cần thiết phải chuyển một phần diện tích đất chuyên …

Read More »

Hạn mức sử dụng đất nông nghiệp

Hạn mức sử dụng đất nông nghiệp được quy định lần đầu tiên tại Điều 44 Luật đất đai 1993 (quy định về vấn đề hạn mức đất đất trồng cây hàng năm, cây lâu năm, đất trống và đất sử dụng vào mục đích nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi …

Read More »

Khái niệm & Chủ thể sử dụng đất nông nghiệp

1.KHÁI NIỆM: Đất nông nghiệp là một loại đất chủ yếu trong vốn đất đai của Nhà nước. Tầm quan trọng đặc biệt của nó được xác định bởi phần lớn loại đất này đóng vai trò là tư liệu sản xuất chính tạo ra sản phẩm nông lâm nghiệp …

Read More »