google-site-verification=tqyZ3VHK2ppgN1GkzQ9JO8nR1MAGlWasNVgMbEMbp6c
Home / STUDENTS CORNER / Giáo trình, bài giảng / QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT THEO FAO (1993)

QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT THEO FAO (1993)

Bước 10. Giám sát và điều chỉnh quy hoạch

Bước 10. Giám sát và điều chỉnh quy hoạch. Đến đây thì tiến trình quy hoạch đã được đưa vào quỹ đạo đầy đủ. Những thông tin cần thiết phải được biết kế hoạch quy hoạch như thế nào. Quá trình thực hiện các bước ra sao, kết quả thành công …

Read More »

Bước 9. Thực hiện quy hoạch

Bước 9. Thực hiện quy hoạch. Mục tiêu của các công việc trong toàn bộ quy hoạch sử dụng đất đai là xác định và đặt vào thực tế những sự thay đổi sử dụng đất đai có lợi. Tuy vậy, sự thực hiện cũng được bao gồm như là một …

Read More »

Bước 8. Chuẩn bị quy hoạch sử dụng đất

Trong phần này – chuẩn bị quy hoạch sử dụng đất, báo cáo phải được viết với hai chức năng chính: Trình bày kế hoạch chuẩn bị quy hoạch mà đã được đề nghị với lý do duyệt định thực hiện, đồng thời cũng tổng hợp và tóm lược toàn …

Read More »

Bước 7. Lọc ra những chọn lựa tốt nhất

Quy hoạch được xem như là một hệ thống hỗ trợ quyết định Về vấn đề quyết định, thì vai trò của nhà quy hoạch và chính quyền phải tương tác lẫn nhau. Nhà quy hoạch thực hiện tổng hợp và tóm lược những sự kiện cần thiết để đưa …

Read More »

Bước 4. Xác định các cơ hội cho sự thay đổi

Những vấn đề cần phải chú ý và nghiên cứu đã được hiểu rõ sau khi trải qua ba bước đầu, bước kế tiếp này là tìm và làm cách nào để giải quyết hay cải tổ những vấn đề đó. Điều này đòi hỏi phải có sự tác động …

Read More »

Bước 3. Phân tích các vấn đề

Bước 3. Phân tích các vấn đề Bước 3. Phân tích các vấn đề – Sau khi thực hiện các bước trước đó về mặt thảo luận, đề cương tư liệu, và chuẩn bị kế hoạch, bước 3 là bước đầu tiên liên quan đến chi tiết về mặt kỷ …

Read More »

Tổng quan về quá trình quy hoạch sử dụng đất

Tổng quan quy hoạch sử dụng đất gồm các mục như sau: Cần thiết cho sự linh hoạt Đang cập nhật Quy hoạch và thực hiện Đang cập nhật Quy hoạch là một quá trình lặp đi lặp lại Đang cập nhật Quy hoạch sử dụng đất Tổng quan quy …

Read More »

Các bước trong lập quy hoạch sử dụng đất (FAO)

Các bước trong lập quy hoạch sử dụng đất (FAO). Mỗi đề án quy hoạch sử dụng đất đai thì khác nhau. Những mục tiêu và tình hình địa phương các nơi cũng rất là thay đổi. Tuy nhiên trong quy hoạch sử dụng đất đai 10 bước thực hiện …

Read More »