google-site-verification=tqyZ3VHK2ppgN1GkzQ9JO8nR1MAGlWasNVgMbEMbp6c
Home / STUDENTS CORNER / Giáo trình, bài giảng / CHUYÊN ĐỀ: ĐỊNH GIÁ ĐẤT

CHUYÊN ĐỀ: ĐỊNH GIÁ ĐẤT

Mục lục Bài giảng Định giá đất và bất động sản

Bài giảng Định giá đất và bất động sản CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐỊNH GIÁ ĐẤT 1.CÁC KHÁI NIỆM 1.1.Đất 1.1.1.Khái niệm 1.1.2.Đặc trưng của đất đai 1.2.Bất động sản 1.2.1.Khái niệm bất động sản 1.2.2.Đặc trưng của bất động sản 1.3.Giá đất 1.3.1.Các khái niệm …

Read More »