google-site-verification=tqyZ3VHK2ppgN1GkzQ9JO8nR1MAGlWasNVgMbEMbp6c
Home / REVIEW

REVIEW

Nhìn lại nền kinh tế Việt Nam sau 30 năm đổi mới

Nhìn lại nền kinh tế Việt Nam sau 30 năm đổi mới. 30 năm đổi mới; 30 năm đổi mới; 30 năm đổi mới; 30 năm đổi mới;  Trong dự thảo Văn kiện Đại hội XII, Đảng ta đánh giá: Đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế – xã hội và tình trạng …

Read More »

Việt Nam: 40 mươi năm chưa qua khỏi cánh đồng ?

Việt Nam: 40 mươi năm chưa qua khỏi cánh đồng ? Bốn mươi năm thống nhất đất nước, 30 năm đổi mới cơ chế quản lý, mà chúng ta đi không qua khỏi cánh đồng là do tư duy và nền quản trị quốc gia có những vấn đề chưa …

Read More »

Nô lệ cho ruộng đồng

Nô lệ cho đồng ruộng – Có một câu hỏi nhức nhối bao lâu nay vẫn chưa có lời giải thỏa đáng. Đó là, tại sao người nông dân chúng ta đã tạo nên kỳ tích từ xuất khẩu gạo, kết thúc một giai đoạn thiếu ăn; làm bà đỡ …

Read More »